ZAPYTANIE OFERTOWE nr „NewConnect/01/2015”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NewConnect/01/2015”

Szanowni Państwo

Zarząd firmy FTL S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu ww. Spółki na rynek NewConnect. W związku z tym, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostaje ogłoszony konkurs na zakup usług doradczych, w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock; w tym szczególnie sporządzenie następującej dokumentacji:

 • dokumentu informacyjnego,
 • dokumentu ofertowego.
 1. Kod cpv zamówienia: 66100000-1
 2. Usługa, o której mowa powyżej planowana jest do wykonania nie wcześniej niż w II kwartale 2016 roku.
 3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe skierowane jest do:
  1. autoryzowanych doradców figurujących w rejestrze Autoryzowanych Doradców publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,
  2. domów maklerskich posiadających zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figurujących na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  3. innych podmiotów, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego finansowania (biegły rewident, kancelaria prawna, itp).
 4. Oferty należy składać:
  1. mailem (przez internet) na adres k.celej@ftlfactory.pl
  2. pocztą (list polecony) na adres: FTL S.A. ul. Julianowska 37A, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „oferta NewConnect”,
  3. w siedzibie spółki
  4. w terminie do dnia 29 marca 2016 r. do godziny 24:00.
 5. Za termin złożenia oferty uznana będzie:
  1. w przypadku oferty przesłanej mailem data i godzina znakowania czynności wysłania maila,
  2. w przypadku oferty przesłanej pocztą data nadania figurująca na stemplu pocztowym (a w przypadku nieczytelności stempla – na dokumencie nadania),
  3. w przypadku złożenia w siedzibie spółki data jego złożenia
  4. Do ofert składanych według wzoru (zał. 1) należy dołączyć deklarację oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zał. 2).
 6. Oferty zostaną uznane za nieważne w przypadku:
  1. złożoną przez Oferenta po terminie;
  2. zawierającą nieprawdziwe informacje;
  3. jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty;
  4. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  5. jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną;
  6. jeżeli Oferent lub oferta nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków wymaganych w niniejszym „niniejszym Zapytaniu Ofertowym”.
 7. Związanie ofertą upływa w dniu 2016-12 kwietnia 2016 roku.
 8. Kryterium oceny ofert stanowi najmniejsza wartość kosztu wykonania usługi.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni dnia określonego dla składania ofert.
 10. Zawarcie umowy z oferentem nastąpi po upływie 7 dni i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i wywieszenia ogłoszenia o jego wyniku.
 11. Ewentualne pytania można kierować mailowo pod adres: k.celej@ftlfactory.pl najpóźniej do dnia 29 marca 2016 roku do godziny 24:00.

 

ZAŁĄCZNIK 1

OFERTA WYKONANIA USŁUGI DORADCZEJ (wzór)

I. Dane składającego ofertę.

Imię i nazwisko / Firma*
Adres kontaktowy / Adres siedziby firmy*
NIP
REGON
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania (zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy)*
Adres email
Telefon:

II. Załączając do niniejszej oferty stosowne dokumenty oświadczam, że: spełniam/przedsiębiorstwo, które reprezentuję spełnia* warunki określone w punkcie II zapytania Ofertowego.

III. Niniejszym składam ofertę na usługi doradcze związane z wprowadzeniem przedsiębiorstwa FTL S.A., na rynek kapitałowy – giełdę NewConnect, w tym szczególnie sporządzenie następującej dokumentacji:
a. dokumentu informacyjnego,
b. dokumentu ofertowego.

IV. Świadczenie określonej wyżej usługi doradczej zostanie rozpoczęte w II kwartale 2016 r. i zrealizowane będzie zgodnie z ustalonym przy podpisywaniu umowy harmonogramem.

V. Oferta niniejsza ważna jest do dnia 2016-03-31.

VI. Koszt wykonania usługi doradczej:

Wartość: Słownie:
Netto (zł):
VAT (zł.):
Brutto (zł.):

 

……………………………                              ………………………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                             Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Składającego ofertę

 

ZAŁĄCZNIK 2

………………………, ……………………

Miejscowość                               data

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam/y*, iż ubiegając się o udzielenie Zamówienia na usługę doradczą określona w Zapytaniu Ofertowym nr „NewConnect/01/2015” prowadzonym zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: FTL S.A., nie jestem/eśmy* powiązany/a/i* z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto oświadczam/y*, że:

Nie zostałem/am/liśmy* skazany/a/i* za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Pobierz