POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJA O PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez FTL S.A.

 

W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony Państwa danych osobowych przygotowaliśmy dla Ciebie tę oto Politykę prywatności. W dokumencie tym znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę.

Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia wymogi stawiane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100 poz. 1024).

Poprzez bezpieczeństwo danych osobowych należy rozumieć zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych.

Zakres przedmiotowy stosowania niniejszej dokumentacji obejmuje wszystkie zbiory danych osobowych przetwarzane przez administratora danych, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej oraz dane osobowe przetwarzane poza zbiorami danych.

Celem wdrożenia niniejszej dokumentacji jest ochrona interesów osób, których dane dotyczą poprzez zapewnienie należytej, adekwatnej do przewidywanych zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych, ochrony posiadanych zasobów oraz wypełnienie obowiązków informacyjnych.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem podanych danych osobowych jest FTL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kajetanach, ul. Klonowa 48, 05-830 Kajetany, zwana dalej „Spółką”.

 

Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

 1. rekrutacji i zatrudniania nowych pracowników,
 2. współpracy z dostawcami,
 3. nawiązywania kontaktów biznesowych i korespondencji,
 4. marketingu produktów,
 5. dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z produkcją części karoseryjnych i oświetlenia samochodowego, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. f).

Dane przetwarzamy również na potrzeby promowania naszych produktów w ramach marketingu i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Podstawami przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes administratora, które stanowią w przepisach RODO podstawy określone w art. 6 ust. 1 lit. a) i f).

Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne. W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne, jednakże niezbędne do jej zawarcia.

Tam gdzie realizujemy obowiązek nałożony przepisami prawa, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo Spółka będzie przetwarzać dane?

Państwa dane przechowujemy:

 1. w przypadku przetwarzania danych w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi i nawiązywaniem kontaktów biznesowych – przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu,
 2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem – dane osób zatrudnionych przed 01.01.2019 r. – przez okres 50 lat, dane osób zatrudnionych po 01.01.2019 r. – przez okres 10 lat,
 3. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Słaba, e-mail: inspektor@ftlfactory.pl

FTL S.A., ul. Klonowa 48, 05-830 Kajetany