FTL S.A. ul. Klonowa 48, 05-830 Kajetany, Polska


Kontakt:

Serdecznie zapraszamy do współpracy.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FTL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kajetanach, ul. Klonowa 48, 05-830 Kajetany, zwana dalej FTL S.A.

W jakim celu i na jakiej podstawie FTL S.A. będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i ewentualnej współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem FTL S.A. jest prowadzenie korespondencji. Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celów.

FTL S.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz FTL S.A. FTL S.A. będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo FTL S.A. będzie przetwarzać dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Słaba, e-mail: inspektor@ftlfactory.pl

FTL S.A., ul. Klonowa 48, 05-830 Kajetany